Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần ở xã hội Nhật Bản : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05

Title: Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần ở xã hội Nhật Bản : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
Authors: Hoàng, Thị Thơ, người hướng dẫn
Nguyễn, Hữu Vui, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thúy Anh
Keywords: Phật giáo;Triết học;Đời sống tinh thần;Nhật bản
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 205 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày khái quát lịch sử hình thành và phát triển, cùng với một số đặc trưng nhận diện của Phật giáo Nhật Bản. Tập trung phân tích, nghiên cứu ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần của xã hội Nhật Bản từ góc độ triết học - tôn giáo trong ha (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34812
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản những vấn đề lý luận và thực tiễn

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)

Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay