Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2017

THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU - TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ QUY TRÌNH TẠO LẬP DỮ LIỆU SỐ VĂN BẢN– PHẦN 1: QUY TRÌNH SỐ HÓA VĂN BẢN

Title: THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU - TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ QUY TRÌNH TẠO LẬP DỮ LIỆU SỐ VĂN BẢN– PHẦN 1: QUY TRÌNH SỐ HÓA VĂN BẢNAuthors: Viện Công nghệ Thông tinIssue Date: 2015Abstract: Tiêu chuẩn này thiết lập các hướng dẫn và nguyên tắc chung đảm bảo cho quy trình số hóa văn bản diễn ra đúng và hiệu quả nhất, nhằm đạt được các yêu cầu cần thiết về việc số hóa văn bản. Tiêu chuẩn này có thể đóng vai trò như một hướng dẫn trong việc xây dựng quy trình số hóa văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp, thư viện… để đạt hiệu quả và sự chuẩn xác. Từ các tổ chức lớn tới các cơ quan doanh nghiệp nhỏ đều có thể sử dụng tiêu chuẩn này để thực hiện quy trình số hóa cho riêng mình. Tiêu chuẩn này: Hướng dẫn để tạo ra và quản lý các bản ghi kỹ thuật số, các tài liệu gốc, hoặc hồ sơ chưa được số hóa khác, đã được sao chép bằng cách số hóa; Hướng dẫn thực hành tốt nhất cho việc số hóa để đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của hồ sơ và cho phép xem xét xử lý các hồ sơ gốc; Hướng dẫn thực hành tốt nh…

Offline handwritten signature verification using local and global features

Title: Offline handwritten signature verification using local and global featuresAuthors: The-Anh Pham , Hong-Ha Le, Nang-Toan DoKeywords: Signature verification Questioned document examination Handwriting recognition Shape context descriptor Likelihood analysisIssue Date: 2014Publisher: Annals of Mathematics and Artificial IntelligenceAbstract: This paper presents a new approach to address the problem of offline handwritten signature verification. In contrast to many existing systems, we are interested in making soft decision rather than a purely binary classification for the signatures under verification. To accomplish this goal, we incorporate both types of features: finer intensity-based features and global geometry-based features. Particularly, the finer features are computed for every sample point of a signature using histogram of intensities, and the geometry-based features are extracted using an adaptation of the shape context descriptor. One of the advantages of our…

Vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên (Nghiên cứu trường hợp tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội )

Hình ảnh
tháng 10 26, 2017 Vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên (Nghiên cứu trường hợp tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội ) http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54493Giới thiệu luận văn “Vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên. (Nghiên cứu trường hợp tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) Tác giả: Nguyễn Thị Yến Hoa http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54493 Luận văn bao gồm các nội dung chính sau: Luận vănđưa ra thực trạng vấn đề giáo dục giới tính của các bậc cha mẹ trong các gia đình hiện nay cho lứa tuổi vị thành niên. Những kết quả về giải pháp nhằm nâng cao vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên. Đưa ra thực trạng về việc giáo dục giới tính của cha mẹ cho trẻ vị thành niên trong các gia đình hiện nay. Trên cơ sở ứng dụng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc giáo dục giới tính của các bậc cha mẹ cho trẻ vị thành niên trong các gia đình ở khu vực đô thị như th…

Chính sách tiền lương trong khu vực nhà nước ở Việt Nam

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14839 “Chính sách tiền lương trong khu vực nhà nước ở Việt Nam” Tác giả: Phạm Minh Thu
Luận văn bao gồm các nội dung chính: - Trình bày những vấn đề lý luận chung về chính sách tiền lương trong khu vực nhà nước, kinh nghiệm của một số nước về chính sách tiền lương, và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. - Nghiên cứu bối cảnh kinh tế xã hội và tính cấp thiết của việc cải cách chính sách tiền lương.  - Phân tích thực trạng chính sách tiền lương trong khu vực nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1993 đến nay: quá trình cải cách chính sách tiền lương, đánh giá chung về chính sách tiền lương làm rõ những mặt đã đạt được, những mặt còn hạn chế. - Đề xuất quan điểm và một số giải pháp nhằm cải cách chính sách tiền lương trong khu vực nhà nước Việt Nam trong thời gian tới: các giải pháp chung, giải pháp cải cách chính sách tiền lương khu vực doanh nghiệp nhà nước, cải cách chính sách tiền lương trong khu vực hành chính sự nghiệp.
Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay

Title: Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nayAuthors: Nguyễn, Hữu TuấnKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Thủ tục tố tụng;Tòa án hình sựIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 108 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16188Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Các hình phạt bổ sung trong luật hình sự Việt Nam

Title: Các hình phạt bổ sung trong luật hình sự Việt NamAuthors: Trịnh, Quốc ToảnKeywords: Hình phạt bổ sung;Luật hình sự;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 284 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16195Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Bàn về sự phức tạp về quan hệ trong từng hộ và giữa các hộ; Vấn đề giới tính trong chính sách đất đai và thực tế ở Việt Nam

Title: Bàn về sự phức tạp về quan hệ trong từng hộ và giữa các hộ; Vấn đề giới tính trong chính sách đất đai và thực tế ở Việt NamAuthors: Scott, SteffanieKeywords: Việt Nam học;Đất đai;Giới tính;Việt NamIssue Date: 1998Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 19 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21487Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Nghiên cứu vai trò của văn hoá đối với việc hoạch định chính sách đối ngoại: Nghiên cứu trường hợp của Việt Nam

Title: Nghiên cứu vai trò của văn hoá đối với việc hoạch định chính sách đối ngoại: Nghiên cứu trường hợp của Việt NamAuthors: Walsh, Patrick F.Keywords: Việt Nam học;Văn hoá;Chính sách đối ngoại;Việt NamIssue Date: 1998Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 11 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20318Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần ở xã hội Nhật Bản : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05

Title: Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần ở xã hội Nhật Bản : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Authors: Hoàng, Thị Thơ, người hướng dẫn
Nguyễn, Hữu Vui, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thúy AnhKeywords: Phật giáo;Triết học;Đời sống tinh thần;Nhật bảnIssue Date: 2009Publisher: ĐHKHXH & NVAbstract: 205 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày khái quát lịch sử hình thành và phát triển, cùng với một số đặc trưng nhận diện của Phật giáo Nhật Bản. Tập trung phân tích, nghiên cứu ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần của xã hội Nhật Bản từ góc độ triết học - tôn giáo trong ha (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34812Appears in Collections:USSH - Dissertations

Tìm hiểu sinh hoạt tín ngưỡng của lễ hội chùa Nành - Gia Lâm - Hà Nội : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90

Title: Tìm hiểu sinh hoạt tín ngưỡng của lễ hội chùa Nành - Gia Lâm - Hà Nội : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90Authors: Nguyễn, Vũ Hảo , người hướng dẫn
Nguyễn, Quang NinhKeywords: Chùa;Tín ngưỡng Mẫu;Lễ hội;Phật giáoIssue Date: 2011Publisher: Đại học KHXH&NVAbstract: 81 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tôn giáo học-- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày khái lược về chùa Nành và các hình thức tín ngưỡng Mẫu qua lễ hội chùa Nành, Gia Lâm, Hà Nội. Khái lược về tín ngưỡng Mẫu và hình thức tín ngưỡng Mẫu qua lễ hội chùa Nành phản ánh truyền thống văn hóa và đời sống tinh thần của người Việt vùng đồn (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35836Appears in Collections:USSH - Master Theses

Phương thức báo hiếu

Title: Phương thức báo hiếuAuthors: Đỗ, Phương MaiKeywords: Phật giáo;Giáo lýIssue Date: 2015Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Phúc thay, hiếu kính Mẹ. Phúc thay, hiếu kính Cha. Trong Kinh Hạnh phúc, đức Phật cũng dạy việc hiếu kính cha mẹ không chỉ là một loại hạnh phúc mà còn là một thứ hạnh phúc tốt lành nhất trong các hạnh phúc của con người.Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật giáo. Số 4. Năm 2015. 4tr. TNS158URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55853Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Quan niệm của Phật giáo về cuộc đời và hạnh phúc

Title: Quan niệm của Phật giáo về cuộc đời và hạnh phúcAuthors: Nguyễn, Thế ĐăngKeywords: Phật giáo;Giáo lýIssue Date: 2013Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Cũng cùng một đời sống, cùng hít thở không khí, cùng ăn uống ngủ nghỉ, cùng một sinh hoạt của cuộc sống con người, thế mà chúng ta thấy có một sự khác biệt lớn lao giữa một người sống được đạo Phật và một người thường tục. Người sống được đạo Phật thì mãn nguyện, không lo sầu, thảnh thơi, thanh tịnh, tự do và an lạcDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 1/2013 ; 3 tr. ; TNS07768URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56093Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Lời nguyền nhân quả

Title: Lời nguyền nhân quảAuthors: Tân NghĩaKeywords: Phật giáo;Văn hóa Phật giáo;Lời nguyền nhân quảIssue Date: 2016Publisher: Tạp chí Văn hóa Phật giáoAbstract: Bài viết bàn về lẽ nhân quả, có người chia sẻ phần ăn cho người đói, chia se áo cho người không có đồ mặc, ... cuối cùng có đem lại quả tốt hay không? có người làm nhieeuif điều tốt lại bệnh, thiếu thốn. Có người làm điều xấu lại khỏe mạnh, đầy đủ. Vậy ta nên kết luận thế nào? Bài báo này giải đáp câu trả lời đó.Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 10/2016 ; 3 tr. ; TNS11248URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58605Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nghe thuyết pháp và nghe pháp thuyết

Title: Nghe thuyết pháp và nghe pháp thuyếtAuthors: Nguyễn, Mạnh HùngKeywords: Phật giáo;Kinh phápIssue Date: 2016Publisher: Tạp chí Văn hóa Phật giáoAbstract: Bài báo viết về việc nghe thuyết pháp và nghe pháp thuyết để ngộ ra được nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Nghe thuyết pháp hay nghe pháp thuyết là để bổ sung cho tâm hồn sự lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống.Description: Tạp chí Văn hóa Phật giáo số 10/2016 ; 2 tr. ; TNS11250URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58606Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Văn hóa dân gian làng Cảnh Dương : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60

Title: Văn hóa dân gian làng Cảnh Dương : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60Authors: Phùng, Thị LoanKeywords: Làng Cảnh Dương;Việt Nam học;Văn hóa dân gianIssue Date: 2009Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triểnAbstract: Khảo sát, miêu tả một số hiện tượng văn hoá dân gian đặc trưng của làng Cảnh Dương. Phân tích, so sánh, tìm ra những nét chung và riêng trong từng hiện tượng văn hoá đồng thời có sự nhận xét, đánh giá những hiện tượng văn hoá đó theo sự diễn trình lịch sử. Từ sự phân tích, so sánh để rút ra những giá trị, đặc trưng của các hiện tượng văn hoá dân gian làng Cảnh Dương, góp phần vào quá trình bảo tồn, làm giàu và phát huy những giá trị các hiện tượng văn hoá đóDescription: 126 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58498Appears in Collections:IVIDES - Master Theses

Khảo sát địa danh đường phố ở Hà Nội

Title: Khảo sát địa danh đường phố ở Hà Nội : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60Authors: Nguyễn, Thị Lan HươngKeywords: Hà Nội;Không gian văn hoá;Việt Nam học;Đường phố;Địa danhIssue Date: 2009Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triểnAbstract: Trình bày lý thuyết về địa danh và vấn đề nghiên cứu địa danh ở Hà Nội. Nghiên cứu một số nét khái quát về không gian văn hóa Thăng Long – Hà Nội: Đặc trưng về địa lý, địa hình,dân cư, tộc người, phương ngữ, văn hóa. Tìm hiểu về Phương thức định danh và cấu tạo địa danh đường phố ở Hà Nội. Nghiên cứu về nguồn gốc và quá trình biến đổi địa danh đường phố Hà Nội. Qua đó phân tích nguyên nhân biến đổi, mất đi của địa danh đường phố dưới góc độ không gian và thời gian, Hán Việt hóa, kỵ húy, hiện thực và in ấn. Tìm hiểu một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa liên quan đến địa danh. Đồng thời góp phần hình dung diện mạo không gian văn hóa Thăng Long – Hà Nội qua địa danh đường phốDescription: 95 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/…

Quy hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2025

Title: Quy hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2025Authors: Phan Trần BáchKeywords: tóm tắt luận văn "Quy hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2025"Issue Date: 2014Publisher: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHNAbstract: - Nghiên cứu cơ bản về chiến lược và các chính sách phát triển CNTT của Bộ Thông tin & Truyền thông. - Khảo sát và đánh giá tổng quan được hiện trạng công nghệ thông tin Thành phố Hải Phòng. - Xây dựng được các phương án phát triển CNTT cho Thành phố Hải Phòng. - Xây dựng được các danh mục dự án phát triển và khái toán sơ bộ. - Xây dựng được các giải pháp phát triển và tổ chức thực hiện.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11577

Xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên và truy cập internet cho các ký túc xá của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Title: Xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên và truy cập internet cho các ký túc xá của Đại học Quốc gia Hà Nội.Other Titles: Construction resource management systems and internet access for dorm Vietnam National University, Hanoi.Authors: Đồng, Quang ViệtKeywords: Tài nguyên thông tin;Quản lý;Hệ thống thông tinIssue Date: 2016Publisher: H. Viện Công nghệ thông tinDescription: 50 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57585

Vai trò của pháp luật đối với việc xây dựng đạo đức thầy thuốc, thực trạng và giải pháp

Hình ảnh
tháng 10 05, 2017
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2689
Title:

Vai trò của pháp luật đối với việc xây dựng đạo đức thầy thuốc, thực trạng và giải phápOther Titles: The role of law in medically ethic construction, current situation and solutionAuthors: Vũ, Thị PhấnKeywords: Đạo đức thầy thuốc
Pháp luật Việt Nam
Luật y tếIssue Date: 2014Publisher: ĐHQGHNCitation: 117 tr.Abstract: Luận văn này tập trung vào vai trò của pháp luật trong việc xây dựng đạo đức người thầy thuốc. Nhiệm vụ chính của luận văn là làm rõ hệ thống pháp luật Việt Nam có vai trò như thế nào trong điều chỉnh vấn đề này. Dựa vào đó,luận văn tiết lộ về thực trang và mang đến những giải pháp đề xuất nhằm nâng cao đạo đức người thầy thuốc và đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luậtURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2689Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)
Quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề tại các trường nghề

Quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề tại các trường nghề Quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề tại các trường nghề
Authors: Nguyễn, Văn Ly , người hướng dẫn
Phùng, Kim Thoa
Trình bày cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề. Nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề tại các trường nghề. Đưa ra một số giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt...
Title: Quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề tại các trường nghề : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Authors: Nguyễn, Văn Ly , người hướng dẫn
Phùng, Kim ThoaKeywords: Quản lý giáo dục;Kiểm định giáo dục;Chất lượng giảng dạy;Trường dạy nghềIssue Date: 2013Publisher: ĐHGDAbstract: Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Trình bày cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề. Nghiên cứu thực tr…

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam

Title: Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam : Chuyên ngành Luật DS và TTDS : 60 38 01 03Authors: Vũ, Đỗ Thu TrangKeywords: Vốn;Quyền sử dụng;Đất;Tài sản;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2017Publisher: H. : Khoa LuậtDescription: 102 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54208Appears in Collections:LAW - Master Theses

Phát triển thương hiệu Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phát triển thương hiệu Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Authors: Nguyễn Thùy Linh
Luận văn đã đạt được những kết quả nghiên cứu về phát triển thương hiệu đại học, trong đó là phát triển thương hiệu Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu liên quan tới phát triển thương hiệu, tuy nhiên nghiên cứu về phát triển thương hiệu đại học còn hạn chế. Đặc biệt ở Việt Nam chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu phát triển thương hiệu Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Kết quả nghiên cứu của luận văn đã cho thấy được sự cần thiết về việc phát triển thương hiệu của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN....

Title: Phát triển thương hiệu Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà NộiAuthors: Nguyễn Thùy LinhKeywords: Phát triển thương hiệu;Trường Đại học Kinh tế;Đại học Quốc gia Hà NộiIssue Date: 2017Publisher: ĐHGDAbstract: Luận văn đã đạt được những kết quả nghiên cứu về phát triển thương hiệu đại học, trong đó là phát triển thương hiệu Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGH…