Chính sách tiền lương trong khu vực nhà nước ở Việt Nam

 “Chính sách tiền lương trong khu vực nhà nước ở Việt Nam”
Tác giả: Phạm Minh Thu

Luận văn bao gồm các nội dung chính:
- Trình bày những vấn đề lý luận chung về chính sách tiền lương trong khu vực nhà nước, kinh nghiệm của một số nước về chính sách tiền lương, và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
- Nghiên cứu bối cảnh kinh tế xã hội và tính cấp thiết của việc cải cách chính sách tiền lương. 
- Phân tích thực trạng chính sách tiền lương trong khu vực nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1993 đến nay: quá trình cải cách chính sách tiền lương, đánh giá chung về chính sách tiền lương làm rõ những mặt đã đạt được, những mặt còn hạn chế.
- Đề xuất quan điểm và một số giải pháp nhằm cải cách chính sách tiền lương trong khu vực nhà nước Việt Nam trong thời gian tới: các giải pháp chung, giải pháp cải cách chính sách tiền lương khu vực doanh nghiệp nhà nước, cải cách chính sách tiền lương trong khu vực hành chính sự nghiệp.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản những vấn đề lý luận và thực tiễn

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM RƠM VOLVARIELLA VOLVACEA